Zasady ochrony prywatności

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu wyjaśnienie użytkownikowi (stronie, której dane dotyczą) rodzaju, zakresu oraz celu pobierania oraz przetwarzania jego danych osobowych przez firmę Champions-Implants GmbH (strona odpowiedzialna).
Oświadczenie to opiera się o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczące ochrony danych osobowych (EU DSGVO) oraz ustawę o mediach publicznych.

Informacje dla użytkowników w oparciu o  artykuł 13 DSGVO

Podmiot odpowiedzialny:

Champions-Implants GmbH
Champions Platz 1
55237 Flonheim

Podmiot odpowiedzialny reprezentowany jest przez następujące osoby: prezes zarządu Dr. Armin Nedjat oraz mianowana na podstawie artykułu 37 DSGVO na stanowisko Inspektora Danych Osobowych
Marcel Heintz
Davedo GmbH
Robert-Koch-Str. 35
55129 Mainz

Sposób wykorzystywania danych użytkowników

Według artykułu 4 nr 1 DSGVO „dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują użytkownika lub mogą zostać wykorzystane do jego identyfikacji. Przykładowe dane osobowe to imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane osobowe wykorzystywane są przez firmę wyłącznie w przypadku, gdy użytkownik wyraził na to zgodę, jeśli ich przetwarzanie niezbędne jest do przygotowania oraz realizacji umowy lub jeżeli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (artykuł 6 DSGVO), firma zobowiązana jest do pobierania i przetwarzania tychże danych.

W pojedynczych przypadkach użytkownik może zostać poinformowany o tożsamości dalszych odbiorców jego danych osobowych.

Firma nie planuje przekazywania danych osobowych użytkowników organizacjom międzynarodowym czy odbiorcom w krajach trzeciego świata.

Prawa użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych

Gromadzone przez firmę dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w uzasadnionym celu. Dane osobowe podane przez użytkownika w celu nawiązania kontaktu z firmą (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na drodze mailowej) są przechowywane i przetwarzane w celu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu oraz  na ewentualne kolejne zapytania.

Ponadto, podane przez użytkowników dane osobowe zapisywane są przez firmę jedynie wtedy, kiedy zobowiązana jest ona do tego przez obowiązujące prawo. Przykładem jest  obowiązujący okres przechowywania dokumentów księgowych według § 147 kodeksu podatkowego.

Zgodnie z artykułem 15 DSGVO, użytkownik ma prawo do wglądu do dotyczących go danych osobowych przechowywanych przez firmę. Zgodnie z artykułem 16 DSGVO może on również zwrócić się z prośbą o ich poprawienie lub uzupełnienie, jeśli są one niedokładne lub niekompletne oraz, zgodnie z artykułem 17 DSGVO, zażądać usunięcia swoich danych.

Zgodnie z artykułem 18 DSGVO użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania jego danych w czasie wymaganym do rozpatrzenia przez firmę jego wniosku o skorygowanie lub usunięcie jego danych osobowych.

Poza tym, zgodnie z artykułem 20 DSGVO, użytkownik ma prawo do otrzymania swoich danych w zorganizowanej, zrozumiałej, dostosowanej do odczytu maszynowego formie (prawo do przenoszenia danych) na wyraźne jego żądanie.

Zgodnie z ustępem 1a) artykułu 6 lub ustępem 2a) artykułu 9 użytkownik ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie (artykuł 7 DSGVO).

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi lub reklamacji. Lokalnym organem, z którym należy się skontaktować w tym celu jest w landzie Rheinland-Pfalz:

Inspektor do spraw ochrony danych osobowych i informacji dla landu Rheinland-Pfalz
(Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz)
z
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Telefon: 0 61 31 / 208 24 49
Telefax: 0 61 31 / 208 24 97
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

W szczególnych przypadkach firma może poinformować użytkownika o tym, czy przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, czy wymagane jest ustawowo ustawę oraz czy użytkownik jest w obowiązku udostępnić te dane, a także jakie konsekwencje niesie ze sobą ich nieudostępnienie.

Firma nie stosuje zautomatyzowanego sposobu podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych użytkowników.

Użytkowanie strony internetowej firmy

Następujące informacje uzupełniające dotyczą użytkowania strony internetowej www.championsimplants.com (zwanej w poniższym tekście "ofertą").

Dane rejestracyjne/Log files

Operator strony internetowej (lub jego dostawca przestrzeni dyskowej - webspace) gromadzi dane osobowe użytkownika podczas każdego logowania do serwisu i korzystania z oferty (tak zwane log files). Do danych tych należą adres odwiedzanej strony, dane plików, data i godzina korzystania ze strony, ilość przekazywanych przez użytkownika treści, informacja o udanym zalogowaniu, typ i wersja przeglądarki internetowej, informacja o systemie operacyjnym użytkownika, adres URL (wcześniej odwiedzanej strony), adres IP oraz dostawca usług internetowych.

Operator wykorzystuje dane zawarte w protokole jedynie w celu przeprowadzenia obliczeń statystycznych mających za zadanie zapewnienie poprawnego działania strony, jej bezpieczeństwo oraz optymalizację oferty. Zastrzega on sobie jednak prawo do wstecznej kontroli protokołowanych danych, jeśli zaistnieje oparte na konkretnych poszlakach podejrzenie niezgodnego z prawem wykorzystania zgromadzonych treści.

Usługi i treści udostępniane przez podmioty trzecie

Strona internetowa naszej firmy może zawierać treści prezentowane przez podmioty trzecie, takie jak filmy Vimeo lub YouTube, mapy Google-Maps, RSS-Feeds oraz grafiki pochodzące z innych stron. Przedstawienie użytkownikowi wymienionych powyżej załączników możliwe jest jedynie pod warunkiem korzystania przez podmiot trzeci z numeru IP użytkownika. Bez znajomości tego numeru nie jest możliwe przekazanie tychże treści przeglądarce internetowej użytkownika. W związku z tym wykorzystanie numeru IP użytkownika konieczne jest do przedstawienia mu pewnych treści. Firma Champions-Implants GmbH podejmuje wszelkie starania, aby oferować użytkownikom załączniki prezentowane przez podmioty wykorzystujące IP wyłącznie w celu prezentacji pewnych treści. Pomimo tego nie mamy wpływu na ewentualne zapisywanie i wykorzystywanie adresów IP użytkowników przez podmioty trzecie, np. w celach statystycznych. W przypadku otrzymania przez nas informacji potwierdzających takie zachowanie podmiotu będącego stroną trzecią, niezwłocznie poinformujemy o tym użytkownika.

Pliki cookies

Cookie jest przenoszonym na urządzenie elektroniczne użytkownika (komputer, smartphone itp.) małym plikiem, umożliwiającym śledzenie i zapisywanie specyficznych, powiązanych z danym urządzeniem informacji. Tego rodzaju technologia służy poprawie przyjazności strony internetowej dla osób odwiedzających, między innymi dzięki automatycznemu zapisywaniu danych logowania. Z drugiej strony pomaga ona przechwycić dane statystyczne odwiedzanej strony i zanalizować je w celu poprawy oferty i dostosowania jej do potrzeb odwiedzających. użytkownik może mieć wpływ na zakres zastosowania cookies. Większość przeglądarek internetowych dysponuje funkcją ograniczenia lub nawet całkowitego zablokowania zapisywania informacji w formie tychże plików. Należy jednak pamiętać, że zrezygnowanie z tego typu usług spowodować może ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcji strony, a przede wszystkim zmniejszyć komfort jej użytkowania.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w związku z korzystaniem z oprogramowania Matomo, kiedyś Piwik

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania Matomo. To oprogramowanie typu Open Source ma za zadanie analizę statystyczną kliknięć.

Działanie Matomo opiera się na użyciu cookies. Te pliki tekstowe, zapisane w pamięci komputera użytkownika, umożliwiają analizę zachowań użytkownika w trakcie odwiedzin na stronie internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje i dane zapisywane są na serwerze znajdującym się na terenie Niemiec. Adres IP komputera użytkownika jest kodowany jeszcze przed rejestracją danych. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej umożliwia deaktywację cookies, jednak jej skutkiem może być ograniczenie treści dostępnych dla użytkownika na naszej stronie internetowej. Dane nie przekazywane są podmiotom trzecim. Oprogramowanie Matomo posługuje się danymi w formie anonimowej, a ich przetwarzanie służy poprawie strony internetowej i optymalizacji oferty prezentowanej użytkownikom. Matomo zapisuje adresy IP bez ostatnich ich cyfr. W ten sposób możemy rozpoznać sieć, z której otrzymujemy zapytanie. Dokładne zidentyfikowanie komputera nie jest jednak możliwe.

Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez oprogramowanie Matomo w powyżej opisanym celu i zakresie.

TOP